تست سرعت اینترنت

این ابزار، سرعت اتصال شما به شبکه ی داخلی و جهانی اینترنت را نمایش می دهد

سرویس دهنده اینترنت شما
موقعیت جغرافیایی شما