تست سرعت اينترنت

- این پایگاه به منظور سنجش اتصال شما به شبکه ی جهانی و داخلی اینترنت راه اندازی شده است.
- نتایج اعلامی در این پایگاه برگرفته از شبکه ی تست سرعت شرکت مخابرات ایران بوده و مسئولیت صحت نتایج بر عهده ی ارائه دهنده ی سرویس است، لذا این پایگاه صرفا به عنوان واسطه ابراز ارائه شده توسط این شرکت را در اختیار شما قرار می دهد.
- این سامانه تنها قادر به سنجش اتصال توسط اینترنت پر سرعت است.