تست سرعت اينترنت

- این سایت از سوی گروه تکاپو و به منظور تست سرعت اتصال اینترنت کابران اینترنت به شبکه ی جهانی اینترنت طرحی شده است.
- گروه تکاپو متشکل از مجموعه ای از اهالی فن و هنر است که همگی تلاش ها و توانایی های خود را در اختیار فرهنگ و دانش قرار داده اند.
- پایگاه اینترنتی گروه تکاپو: Takapouco.com